Loading... (0%)

รู้จักเรา

ที่มาโครงการ BioEconomy Academy

BioEconomy Academy เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและ Rouse&Co โดยได้รับการส่งเสริมภายใต้การสนับสนุนของ UNDP พร้อมทั้งมีผู้เชียวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ให้การปรึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูล และนำข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในการประกอบธุรกิจพร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง BioEconomy Academy

เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ อาทิ ด้านทรัพยากรชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมด้านการตลาดพร้อมทั้งให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรของสถาบันเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานชีวภาพ

หลักสูตรที่ผ่านมา

  • ก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
  • การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
  • การพัฒนาเครื่องหมายการค้า

หลักสูตรในอนาคต

  • หลักสูตรสร้างความเป็นผู้ประกอบการฐานชีวภาพ (BioEntrepreneurship) ระยะเวลา 3 เดือน เรียนครั้งละ 6 ชั่วโมง หรือ 1 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม 36 ชั่วโมง
logoretina